THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 222  TÂN SƠN NHÌ, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
  • KINTATSU.DPT@GMAIL.COM
  • 0909.76.23.98
  • 0909.06.45.14 (cửa cuốn)